1. UVODNA NAPOMENA

Ugovor o smještaju na plovilu postaje važeći nakon što cjelokupni iznos smještaja na plovilu bude uplaćen. Sve što je u našem programu objavljeno, za nas i za Vas predstavlja pravnu obvezu i cini sastavni dio Ugovora. Jedino su ovi uvjeti temelj za rješavanje eventualnih nastalih sporova izmedu nas. Stoga vas molimo pažljivo ih procitajte.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervirati plovilo možete e-mailom, telefonom, faxom ili direktno. Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog placanja (50% kod rezervacije, a ostatak najkasnije 4 tjedna prije pocetka najma). Korisnik je obvezan dostaviti najmodavcu popis s imenima i adresom clanova posade 4 tjedna prije pocetka najma. Ukoliko cjelokupni iznos nije plaćen u roku utvrđenom u ugovoru, ugovor je nevažeći te vlasnik zadržava pravo na do tada uplaćeni iznos.

U slučaju nemogućnosti potpisa ugovora, uplatom kapare od strane zakupnika ovaj ugovor smatrati će se sklopljenim te obje ugovorne strane njime prihvaćaju ugovorne odredbe kao i opće uvjete chartera. Ukoliko zakupnik plovila nije i korisnik chartera obvezuje se o općim uvjetima chartera upoznati krajnjeg korisnika, u protivnom za sva potraživanja zakupodavca prema krajnjem korisniku koja se neće moći naplatiti odgovara zakupnik. Kada zakupnik nije i krajnji korisnik chartera prava i obveze zakupnika u nastavku teksta odnose se na krajnjeg korisnika chartera.

3. NAJAMNINA

Najamnina sadrži naknadu za plovilo opremljeno po službenom cjeniku i inventarnoj listi AVS-a. U najamninu nisu ukljuceni ostali troškovi kao npr. hrana, gorivo ili vez u marinama. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarom vode i goriva, u ispravnom i cistom stanju, te ga istog treba i vratiti.

4. ODUSTAJANJE OD NAJMA

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može zapoceti sa najmom plovila, slobodan je pronaci osobu koja preuzima njegova prava i obveze uz pristanak najmodavca. Ukoliko korisnik ne pronade zamjenu najmodavac zadržava: 30% najamnine za odustanak od 2 mjeseca prije pocetka najma 50% najamnine za odustanak do 4 tjedna prije pocetka najma 100% najamnine za odustanak manje od 4 tjedna prije pocetka najma. Odstupanja opreme plovila od dostavljenog popisa opreme ili inventara ne daju zakupniku pravo na smanjenje cijene, ukoliko se na plovilu nalaze svi, za sigurnost i plovidbu bitni dijelovi opreme.

5. KAUCIJA

Pri prijemu plovila polaže se kaucija (iznos je naveden u cjeniku za svako plovilo) u gotovini ili kreditnom karticom. Kaucija se u potpunosti vraca nakon check out-a plovila u ugovorenom mjestu i vremenu, s pripadajucom opremom te ako na plovilu nema oštecenja. U slučaju gubitka ili oštećenja opreme, pojedinih djelova plovila ili otuđenja samog plovila, vlasnik će zadržat određeni dio ili cijeli polog, a koji odgovara iznosu za nabavu izgubljene ili oštečene opreme ili za popravak pojedinog dijela plovila. Korisnik usluge – klijent mora svakodnevno obavljati kontrolu ulja u motoru. Šteta nastala zbog nedostatka ulja u motoru osiguranje ne pokriva. Zakupnik predanu kauciju može osigurati pa je preporuka zakupodavca da se ugovori takav tip osiguranja. Kaucija se polaže i onda kada se pruža usluga smještaja zajedno sa skiperom.

6. OSIGURANJE

Svako plovilo ima kasko i obavezno osiguranje za putnike. Osiguranje plovila je određeno uvjetima zadanim od strane osiguravatelja kod kojeg je plovilo osigurano. Šteta koja je inače pokrivena policom, a koja nije odmah prijavljena osiguravatelju, neće biti priznata. U tom je slučaju korisnik usluge – klijent osobno odgovoran za štetu kao rezultat neprijavljivanja štete. Ukoliko je plovilo ošteceno korisnik je obavezan snositi troškove popravka do visine iznosa kaucije. Troškove popravka koji prelaze iznos kaucije snosi osiguravajuce društvo. U slucaju grubog nemara ili u slucaju neprijavljenih šteta, korisnik snosi sve troškove. Osobno vlasništvo skippera i clanova posade nije osigurano pa se preporucuje osiguranje u osobnom aranžmanu. Osobna imovina nije osigurana.

7. PRIMOPREDAJA PLOVILA

check in : SUBOTA od 17.30 h
check out: SUBOTA do 9.00 h

Predavat će se samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u ispravnom stanju, a isto takvo stanje obvezno je i kod povratka broda. Primopredaja plovila je do najkasnije u 17:300 sati ili prije na dan preuzimanja plovila pod uvjetom da je plovilo tehnički ispravno, a vraćanje plovila je do najkasnije 9:00 sati sukladno ugovoru o smještaju na plovilu. Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, korisniku ne daje pravo da umanji cijenu najma. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguca ili je prekoracenje termina neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa nazvati voditelja baze. Kod prekoracenja termina zbog lošeg vremena, korisnik snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za zajmodavca. Stoga se savjetuje sigurno planiranje rute. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i vrijeme. Ukoliko zakasni sa vracanjem plovila, korisnik jamci da ce za svako zakašnjenje do 3 sata platit iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za najmodavca zbog zakašnjelog vracanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slucaju više sile, o cemu korisnik mora odmah obavijestiti najmodavca. Svi s time nastali troškovi (troškovi povrata plovila, putni troškovi za naredne goste chartera itd) plaća zakupnik.

8. OBVEZE NAJMODAVCA

Najmodavac se obvezuje da ce plovilo predati na ugovorenom mjestu i vremenu u ispravnom stanju. U slucaju da najmodavac nije u stanju rezervirano plovilo staviti na raspolaganje, može pripremiti drugo, u najmanju ruku istovjetno ili bolje plovilo za cijenu ugovorenog broda ili manji brod uz povrat razlike u cijeni, ukljucujuci i eventualnu naknadu za smještaj za vrijeme cekanja plovila, a do visine iznosa ugovorene cijene broda za isto razdoblje. Ukoliko klijentu nakon 24 sata nije ponudeno odgovarajuce plovilo, klijent može otkazati ugovor o najmu plovila prilikom cega najmodavac vraca uplaceni iznos u cijelosti. U slučaju većeg kvarana plovilu vlasnik je dužan što prije kvar otkloniti. Za vrijeme u kojem je Najmodavac dužan otkloniti kvar na plovilu, Najmodavac pokriva trošak plovila (vez) osim u slučaju da korisnik usluge predmetno plovilo koristi kao smještaj za vrijeme popravka. U tom slučaju najmodavac nije dužan vratiti određeni iznos uplaćenih sredstava zbog nemogućnosti plovidbe. Bilo koje drugo pravo na odštetu je iskljuceno. . U slučaju da nije moguće kvar otkloniti vlasnik je dužan staviti korisniku usluge na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika. Ako pak Najmodavac uopće ne može staviti na raspolaganje ugovoreno plovilo ili pak drugo plovilo sličnih ili boljih karakteristika, korisnik usluge ima pravo odustati od Ugovora i zatražiti povrat cijelokupnog iznosa uplaćenih sredstava.

9. OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Korisnicima plovila se napominje da s njim postupaju pažljivo i da se drže svih propisa. Zakupnik se obvezuje da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika. Korisnik usluge je dužan provjeriti stanje plovila i opreme prema dobivenoj inventar listi koju isti potpisuje nakon pregleda plovila prilikom primopredaje. Sve pridmjedbe moraju se podnijeti prije početka korištenja usluge smještaja. Svi nedostaci i kvarovi na plovilu i/ili opremi koji nisu zamijećeni za vrijeme primopredaje od strane Nalagodavca ne daju pravo korisniku usluge za sniženje iznosa smještaja na plovilu. Držanje kućnih ljubimaca (pas, mačka, ptica itd) na plovilu nije dozvoljeno osim uz prethodni dogovor. Korisnik usluge  dužan je prije vraćanja plovila ukloniti sve smeće sa plovila. Zakupnik je dužan plovilo vratiti sa ispražnjenim fekalnim tankom, koji će izvršiti najbliže 2 NM od obale, u suprotnom će snositi trošak izvršenja istog. Štete i čišćenje mrlja nastalih na brodu od kreme za sunčanje će se naplatiti iz kaucije. Korisnik mora posjedovati odgovarajucu dozvolu za upravljanje plovilom. Ako najmodavac dode do zakljucka da voditelj plovila ne raspolaže potrebnim znanjem i vještinom imati ce mogucnost da uz najam skippera pribavi potrebito znanje ili ce mu voditelj baze dodijeliti skippera za cijeli ugovoreni najam uz nadoplatu korisnika. Ako korisnik ne želi sam obavljati funkciju voditelja plovila, prije pocetka najma imenovat ce voditelja. Taj je onda suodgovoran u odnosu prema najmodavcu. Za sve posljedice u svezi prepuštanja vodenja plovila neovlaštenim osobama odgovara korisnik. Korisnik se obvezuje da nece dati plovilo u podnajam, niti posuditi drugoj osobi, niti koristiti u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribolov. Obavezuje se da ce nocu voziti samo po sigurnom vremenu, da nece ploviti izvan teritorijalnih voda republike Hrvatske te da ce poštovati carinske i ostale propise. Korisnik se obvezuje korektno voditi brodski dnevnik te brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik je obvezan svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja i vode u motoru nisu osigurane i korisnik ih snosi na vlastiti trošak. Kod vecih havarija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova u njima, slucaj treba prijaviti nadležnoj Luckoj kapetaniji i napraviti protokol (potpisan od obje strane) za osiguravajuce društvo. Isto tako o svemu treba obavijestiti najmodavca. Ukoliko korisnik ne izvrši obveze po navedenim uputama, teretiti ce ga se za nastalu štetu. Korisnik potpisom check-in liste potvrduje primitak plovila u stanju evidentiranom check- in listom, kako nadvodnog tako i podvodnog dijela plovila. Za radnje i propuste učinjene od korisnika usluge a za koje čarter tvrtka odgovara trećoj strani, korisnik usluge ih je dužan u cjelosti nadoknaditi, a najviše u iznosu pologa. Korisnik usluge je odgovoran za plovilo u slučaju njegove zaplijene od strane bilo kojeg službenog tijela zbog neodgovarajućih ili ilegalno učinjenih radnji tijekom korištenja plovila za vrijeme valjanosti ugovora.

10. REGULIRANJE ŠTETE

U slučaju havarije ili nesreće sastavlja se detaljno izvješće koje potvrđuju lučki kapetan i policija. Osim toga se o tome odmah moraju izvijestiti zakupodavac i voditelj baze. Isti postupak poduzima se i u slučaju ako se plovilom ne može manevrirati te u slučaju krađe. Nepridržavanje propisa i eventualna kazna idu u cijelosti na teret zakupnika.

U slučaju da plovilo dotakne dno, o tome se odmah mora obavijestiti voditelja baze, koji će provjeriti da li su kobilica i trup u besprijekornom stanju.

Popravak,  oštećenja, gubitka opreme, gubitak propelera, troškovi dizalice, oštećenja motora ili jedara nastalih krivnjom zakupnika naplatiti će se iz položene kaucije.

Zakupnik je odgovoran za oštećenje uslijed neispravnog rukovanja plovilom i njegovom opremom.  Za troškove koji se ne mogu odmah obračunati ili kvarove koji se mogu popraviti kasnije kako bi se izbjegao gubitak chartera,  zakupodavac će od kaucije zakupnika uzeti procijenjeni iznos, o čemu se točan obračun mora dati u razumnom roku.

Ukoliko je plovilo oštećeno uslijed grubog nemara skipera, on će biti odgovoran za štetu i posljedice nastale iz štete, naročito za gubitak narednih tjedana chartera.

Ukoliko do štete na plovilu dođe krivnjom zakupnika ili skipera isti može zbog nemogućnosti plovidbe iznajmiti drugo plovilo prema važećem cjeniku uz uplatu obnovljene kaucije.

Zakupodavac će u najkraćem roku (najčešće unutar 24sata) ukloniti kvar na plovilu koji onemogućuje daljnju plovidbu istog uz punu suradnju zakupnika te ukoliko zakupnik nije direktno odgovoran za navedeni kvar.

Ukoliko zakupodavac nije u mogućnosti otkloniti kvar u navedenom roku, pokušati će zakupniku pronaći adekvatnu zamjenu.

Ukoliko zakupnik pristane na istu, nema pravo potraživati nikakve daljnje naknade.

11. REKLAMACIJE

Eventualni zahtjevi koji proizlaze iz chartera plovila dostavljaju se zakupodavcu najkasnije 14 dana nakon završetka chartera pismenim putem.
Najmodavac uzima u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to prilikom vracanja plovila te potpisane od strane korisnika i najmodavca. Zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na maksimalnu visinu ugovorene cijene chartera. Svi daljnji zahtjevi su isključeni.

12. NADLEŽNOSTI

U slucaju nesporazuma ili spora težit ce se mirnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni nacin, za isto je nadležan sud prema sjedištu najmodavca i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske. Posebni dodaci moraju biti sačinjeni u pisanom obliku. Ukoliko je neka odredba Ugovora osmještaju na plovilu ništavna ili sporna, to nema utjecaja na valjanost ostalih odredaba Ugovora. U tom slučaju umjesto ništavne ili sporne odredbe stranke će se međusobno dogovoriti o odredbi kako bi se inače dogovorile, da su tokom sklapanja Ugovora znale za ništavnost, neprimjenjivost ili spornost ugovorne odredbe.